Ajankohtaista

Uusi verovähennys tutkimus- ja kehittämistoimintaan

Vuoden 2023 alusta tuli voimaan uusi tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisäverovähennys, joka soveltuu erinomaisesti myös pk-yrityksille. Lisäverovähennys mahdollistaa tehdä verotuksessa 1,5-kertaisen vähennyksen kirjanpitoon nähden eli kun kirjanpidossa vähennetään 100, niin verotuksessa voidaan vähentää 150. Vähennystä on mahdollista saada myöhemmin vielä enemmänkin – kunhan vaan sen edellytykset täyttyvät. Seuraavaksi tarkastellaan tätä uutta lakia ja sen soveltamista käytäntöön.

Mistä on kysymys?

Kysymys on omasta erillislaista eli laki tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoihin perustuvista lisävähennyksistä verotuksessa, joka on tarkoitettu pysyväksi eikä määräaikaiseksi laiksi. Uutta lakia sovelletaan elinkeinonharjoittajan ja maatalouden harjoittajan verotuksessa. Nämä verovelvolliset voivat tehdä verotettavasta tulostaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan kohdistuvien palkkojen ja ostettujen tutkimus- ja kehittämistoiminnan palveluiden menojen määrään perustuvan yleisen lisävähennyksen sekä tällaisten menojen määrän lisääntymiseen perustuvan ylimääräisen lisävähennys. Näistä kahdesta vähennyksestä käytetään yhteisnimitystä yhdistelmävähennys.

Mainittuihin lisävähennyksiin on oikeutettu vain toimijan omaan elinkeinotoimintaan tai maatalouteen kohdistuva tutkimus- ja kehittämistoiminta. Vähennystä sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2023 toimitettavassa verotuksessa eli käytännössä jo heti vuonna 2023 päättyvällä tilikaudella tämä vähennys on käytössä.

Yleisen lisävähennyksen määrä

Yleisen lisävähennyksen määrä on 50 % vähennykseen oikeuttavista menoista. Sen verovuosikohtainen vähimmäismäärä on 5.000 euroa, joten vähennyksen voi saada 10.000 euron tutkimus- ja kehittämismenojen perusteella. Tällöin verotuksessa saadaan 5.000 euron lisävähennys ja verotuksessa vähennyksen määrä on yhteensä 15.000 euroa, kun itse 10.000 euron tutkimus- ja kehittämismeno on luonnollisestikin myös vähennyskelpoinen. Näin kirjanpidossa tulosta vähennetään vain 10.000 euroa, mutta verotuksessa vähennys on 15.000 euroa.

Yleisen lisävähennyksen enimmäismäärä on 500.000 euroa verovuodessa. Tämä tarkoittaa 1.000.000 euron tutkimus- ja kehittämismenoja vuodessa. Esimerkki 1 havainnollistaa tilannetta verovuonna 2023.

Esimerkki 1.

Yritys Oy:llä on tilikaudella, joka päättyy vuonna 2023, tutkimus- ja kehittämistoimintaan kohdistuvia palkkamenoja sekä ostettujen tutkimus- ja kehittämistoiminnan alihankintamenoja yhteensä 100.000 euroa.

Yritys Oy voi nyt vaatia verotuksessaan yleisen lisävähennyksen, joka on määrältään 50.000 euroa. Näin Yritys Oy:n verotuksessa tehdään yhteensä 150.000 euron vähennys tältä osin.

Ylimääräisen lisävähennyksen määrä

Vähennyksen kannustavuuden lisäämiseksi on lisäksi mahdollista saada vielä ylimääräinen lisävähennys. Se perustuu tutkimus- ja kehittämistoiminnan menojen lisääntymiseen edellisestä vuodesta. Sen määrä on 45 % verovuoden ja tätä edeltävän verovuoden kaikkien vähennykseen oikeuttavien tutkimus- ja kehittämismenojen erotuksesta. Tällä ylimääräisellä lisävähennyksellä ei ole vähimmäismäärää lainkaan, mutta sen verovuosikohtainen enimmäismäärä on sama kuin yleisenkin lisävähennyksen enimmäismäärä eli 500.000 euroa. Kun laki tuli voimaan 2023, niin ylimääräisen lisävähennyksen voi tehdä ensimmäisen kerran verovuonna 2024, jolloin tätä verrataan vuoden 2023 tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoihin. Esimerkki 2 havainnollistaa tilannetta verovuonna 2024.

Esimerkki 2.

Yritys Oy:llä on verovuonna 2023 ollut Esimerkin 1 mukaisesti tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoja 100.000 euroa. Vuonna 2024 Yritys Oy:llä on näitä menoja 160.000 euroa. Yritys Oy voi nyt hyödyntää yhdistelmävähennyksenä ensin yleisen lisävähennyksen, joka on 50 % em. menoista eli 80.000 euroa (= 50 % x 160.000).

Tämän lisäksi Yritys Oy voi vielä vähentää ylimääräisen lisävähennyksen, joka on 45 % verovuoden 2024 ja tätä edeltävän verovuoden eli 2023 kaikkien vähennykseen oikeuttavien tutkimus- ja kehittämismenojen erotuksesta. Lisäystä on siis 60.000 euroa (= 160.000 – 100.000) ja tästä 45 % on ylimääräisen lisävähennyksen määrä eli 27.000 euroa.

Näin yhdistelmävähennyksen (= yleinen lisävähennys + ylimääräinen lisävähennys) kokonaismäärä on verotuksessa 107.000 euroa (= 80.000 + 27.000) ja siten verotuksessa voidaan vähentää yhteensä 267.000 euroa (= 160.000 + 107.000).

Tärkeät vähennyksen edellytykset

Vähennystä sovelletaan vain elinkeinotoiminnan tai maatalouden harjoittajan oman tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoihin. Säännösten soveltaminen edellyttää sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan määrittelyä että toisaalta tällaiseen toimintaan kohdistuvien palkkojen ja ostettujen tutkimus- ja kehittämistoiminnan palveluiden menojen kohdentamista.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnalla tarkoitetaan sellaista luovaa ja systemaattista toimintaa tiedon lisäämiseksi tai tiedon käyttämiseksi uusiin sovelluksiin, jolla tavoitellaan jotain olennaisesti uutta. On selvää, että tutkimus- ja kehittämistoiminnan käsitettä ei ole mahdollista määritellä tyhjentävästi ja käsitettä tuleekin lain esitöiden mukaan tulkita ennemmin laajasti kuin suppeasti.

Palkalla tarkoitetaan vain nimenomaisesti työnantajan työntekijälleen välittömästi maksamaa ennakonpidätyksen alaista palkkaa, joten siihen ei voi lukea esimerkiksi työnantajan palkkaan liittyviä sivukuluja. Luontoisetuna suoritettu palkka otetaan toki huomioon.

Selvyyden vuoksi on hyvä todeta, että esimerkiksi yleiseen hallinnolliseen työhön liittyvien palkkojen ei yleensä katsota kohdistuvan välittömästi tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Välittömästi tutkimus- ja kehittämistoimintaan ei liity myöskään esimerkiksi tutkimus- ja kehittämistoimintaa palveleva IT-tuki tai tutkimus- ja kehittämistoiminnassa käytettävien laitteiden ja tilojen huoltotoiminnot taikka siivous.

Ostetulla tutkimus- ja kehittämistoiminnan palvelulla tarkoitetaan verovelvollisen omaan toimintaan liittyvän tutkimus- ja kehittämistoiminnan harjoittamiseksi ulkopuoliselta taholta hankittua ja ulkopuolisen henkilöstön tuottamaa palvelua. Tällaisia ostettuja palveluita voivat olla esimerkiksi yrityksen ulkopuolisen henkilöstön tuottamat ohjelmointipalvelut, konsultointipalvelut sekä muut suunnittelupalvelut.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleiseen ja ylimääräiseen lisävähennykseen liittyy siis varmasti paikoin käytännön tasolla tulkinnanvaraisia kysymyksiä. Vähennykset voivat kuitenkin olla kovinkin merkittäviä ja niiden käyttömahdollisuuksia on suositeltavaa tarkastella. Tulkintavaikeuksia helpottamaan Verohallinto tulee antamaan kevään 2023 kuluessa tarkempia ohjeita lain soveltamisesta ja edellytysten täyttymisestä.

Lue lisää verotuksesta täältä.

Me 1.Accountingilla autamme asiakkaitamme kaikenlaisissa verotukseen liittyvissä kysymyksissä ja verosuunnittelussa. Lue lisää asiantuntijapalveluistamme.