Ajankohtaista

Poikkeuslupa tappioiden vähentämiseen omistajavaihdostilanteissa

Verolainsäädäntömme estää aikaisemmin syntyneiden tappioiden vähentämisen tietyissä omistajavaihdostilanteissa. Tämä säännöstö on hyvä tuntea, mutta ehkä vieläkin tärkeämpää on tuntea tähän liittyvä poikkeussääntö, jonka avulla nämä tappiot voidaan kuitenkin vähentää. Olennaista onkin muistaa ja ottaa myös huomioon se, että omistajavaihdoksella voi olla vaikutuksia tappioiden vähentämiseen.

Mistä on kysymys?

Tuloverolainsäädäntömme sisältää säännökset omistajavaihdostilanteiden vaikutuksesta tappioiden vähentämiseen verotuksessa. Säännöksen mukaan yhteisön (esim. osakeyhtiö) ja elinkeinoyhtymän (esim. avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö) tappiota ei vähennetä, jos tappiovuoden aikana tai sen jälkeen yli puolet sen osakkeista tai osuuksista on muun saannon kuin perinnön tai testamentin vuoksi vaihtanut omistajaa.

Käytännössä tämä säännös tarkoittaa siis mm. sitä, että jos omistat osakeyhtiön, jonka osakkeista yli 50 % on vaihtanut omistajaa tappiovuonna tai sen jälkeen, tappiota ei voida verotuksessa vähentää.

Esimerkki

Yritys Oy:ssä on 3 osakasta A, B ja C. A omistaa osakkeista 40 %, B 30 % ja C 30 %. Yhtiöllä on viime vuonna syntynyt verotuksessa 60.000 euron tappio. Yritys Oy on ollut menestyvä yhtiö ja sillä on edelleen valtava kasvupotentiaali. Myös kilpailijat ovat kiinnostuneet yhtiöstä ja he ovatkin tehneet merkittävän tarjouksen määräämisvallan hankkimisesta yhtiössä. He ostava kaikilta osakkailta 20 %-yksikköä eli yhteensä 60 % yhtiön osakkeista. Tämän jälkeen A:lla on osakkeita 20 %, B:llä 10 % ja C:llä 10 %.

Koska yli puolet osakkeista on vaihtanut omistajaa, 60.000 euron tappiota ei voida verotuksessa vähentää.

Käytännössä monet omistus- ja yritysjärjestelyt johtavat jopa automaattisesti siihen, että yli puolet osakkeista vaihtaa omistajaa. Tästä hyvä esimerkki on vaikkapa veroneutraali verolainsäädännön tuntema osakevaihto.

Tärkeä poikkeussääntö

Verolainsäädäntömme sisältää kuitenkin myös tärkeän poikkeussäännöksen tappioiden vähentämiselle omistajavaihdostilanteissa. Säännöksen mukaan Verohallinto voi erityisistä syistä, milloin se yhteisön (esim. osakeyhtiö) tai yhtymän (esim. avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö) toiminnan jatkumisen kannalta on tarpeen, hakemuksesta myöntää oikeuden tappion vähentämiseen.

Kysymys on siis Verohallinnolle tehtävästä poikkeuslupahakemuksesta ja jotta poikkeuslupa tappioiden vähentämiseen voidaan saada, sille on asetettu tiettyjä edellytyksiä. Jos esimerkiksi edellä esitetystä esimerkistä haettaisiin poikkeuslupa, ja poikkeuslupa saataisiin, tappiot voitaisiin vähentää omistajavaihdoksesta huolimatta.

Poikkeuslupahakemus on vapaamuotoinen.

Poikkeusluvan myöntämisen edellytykset

Tappioiden vähentämisen rajoitukset omistajavaihdoksissa liittyvät lähinnä siihen, että tappiot eivät olisi kaupankäynnin kohteena. Jos näin asia olisi, poikkeuslupaa ei annettaisi. Poikkeusluvan myöntäminen edellyttää, että

 • tappioiden vähentäminen on tarpeen yhteisön tai yhtymän toiminnan jatkumisen kannalta. Tämä tarkoittaa sitä, että yhteisön tai yhtymän on jatkettava toimintaansa omistajanvaihdoksen jälkeen.
 • tappioiden vähentämiselle tulee olla erityisiä syitä. Tällaisia ovat esimerkiksi
  • sukupolvenvaihdosluovutus
  • yrityksen myynti työntekijöille
  • konsernin sisäiset omistajanvaihdokset
  • yrityksen saneerausohjelmaan liittyvät omistajanvaihdokset
  • yrityksen toiminnan jatkumisen välittömät työllisyysvaikutukset
  • toimimattoman valmisyhtiön ostaminen silloin, kun uudella yhtiöllä ei ole ollut toimintaa ennen omistajanvaihdosta ja tappiot ovat syntyneet uuden omistajan aikana tapahtuneessa toiminnassa.
  • omistajanvaihdoksen ansiosta tapahtuva yrityksen markkina-aseman vahvistuminen sekä yrityksen toiminnan kehittäminen, tehostaminen ja laajentaminen

Yhteisön tai yhtymän on hakemuksessaan osoitettava, että poikkeusluvan myöntämisen edellytykset täyttyvät. Ratkaisu perustuu aina kokonaisharkintaan.

Lopuksi

Tässä yhteydessä on tarkasteltu vain ns. suoria omistajanvaihdoksia. Verolainsäädäntöömme sisältyy tappioiden vähentämisen kieltosäännöksiä myös tiettyjen välillisten omistajavaihdosten seurauksena. Puuttumatta tässä syvällisemmin tähän, todettakoon, että välillinen omistajanvaihdos tapahtuu, jos tappiollisen yrityksen osakkeista tai osuuksista vähintään 20 prosenttia omistavan yhteisön tai yhtymän osakkeista tai osuuksista yli puolet on vaihtanut omistajaa. Tällöin myös tämän omistajayhteisön tai -yhtymän omistamien tappiollisten yritysten osakkeiden tai osuuksien katsotaan vaihtaneen omistajaa.

1.Accounting on Porissa ja Raumalla sijaitseva tilitoimisto, joka tarjoaa henkilökohtaista ja kokonaisvaltaista palvelua asiakkailleen. Palveluumme kuuluu kaikki taloushallinnon osa-alueet, kuten kirjanpito, palkanlaskenta, reskontra ja maksuliikenne. Kauttamme saat myös helppokäyttöiset järjestelmäratkaisut kaikenkokoisille yrityksille, ilman mittavia investointeja. 

1.Accounting on sähköisen taloushallinto-ohjelma Procountorin auktorisoitu partneri sekä auktorisoitu Taloushallintoliiton jäsen. Sähköiset järjestelmämme mahdollistavat asiakkaiden palvelemisen paikkakunnasta riippumatta, myös globaalisti. Procountorin lisäksi käytössämme ovat myös mm. Adminet ja Likeit- taloushallinto-ohjelmistot ja Aditron Personec W palkanlaskentaohjelma.