Ajankohtaista

Oman henkilöstön osakkuus – henkilöstöannin uudet säännökset

Tyypillinen pk-yritystenkin henkilöstön palkitsemiseen ja kannustamiseen liittyvä toimenpide on jo pitkään ollut tarjota henkilöstölle yhtiön osakkeita. Tämä yleinen järjestely, eli osakkuus, on kuitenkin kaatunut monessa tapauksessa osakkeen korkeaan hintaan. Osakeannit tulee tapahtua käypään hintaan, jos seuraamuksilta halutaan välttyä.

Korkeaan käypään hintaan taas saattaa syynä olla esimerkiksi start-up -yhtiöissä se, että sijoittajia on tullut mukaan korkealla osakekohtaisella hinnalla. Jos taas mitään vertailuhintaa, jolla käypää arvoa voidaan arvioida, ei ole, saatetaan joutua käyttämään kaavamaista Verohallinnon arvonmääritysmallia. Senkin pohjalta hinta voi nousta yllättävän korkeaksi.

Toki osakeanteja voidaan järjestää halvemmallakin, mutta alihintaisesti osakkeiden tarjoaminen henkilöstölle johtaa veroseuraamuksiin. Ne verotetaan henkilöstöllä ansiotulona – siis samalla tavalla kuin palkkatulotkin. Ennen vuotta 2021 verolainsäädäntö mahdollisti edellytysten täyttyessä periaatteessa vain 10 %:n alennuksen ilman veroseuraamuksia. Vuoden 2021 alusta voimaan tuleva uusi säännöstö mahdollistaa henkilöstölle suunnattuihin osakeanteihin paikoin merkittävän huojennuksen.

Uudet henkilöstöannin säännökset voimaan 1.1.2021

Hallitus antoi esityksensä listaamattomien yhtiöiden henkilöstöantien verotuksesta jo toukokuussa 2020. Tämä hallitusohjelmaankin kirjattu uusi säännöstö piti alun perin tulla voimaan jo 1.7.2020. Koronaepidemia kuitenkin osaltaan muutti prioriteettijärjestystä ja tämän lain voimaantulo lykkääntyi. Nyt säännöstö on kuitenkin vahvistettu ja se tulee voimaan 1.1.2021.

Osakeanti osakkeen matemaattisella arvolla

Uusien säännösten mukaan työntekijä voi merkitä osakeannissa työnantajanaan toimivan listaamattoman osakeyhtiön osakkeita ilman veroseuraamuksia, jos osakkeen hinta on vähintään osakkeen matemaattinen arvo (ns. nettovarallisuusarvo).

Tätä nettovarallisuusarvoakin toki tarkistetaan siten, että siihen lisätään tilikauden päättymisen ja osakeannin merkintäajan alkamisen välisenä aikana yhtiölle osakeannissa tai muutoin oman pääoman sijoituksena maksettu määrä ja vähennetään tilikaudelta jaettavaksi päätetty osinko ja palautettavaksi päätetty oman pääoman sijoitus.

Henkilöstön enemmistölle

Uusiin säännöksiin sisältyy muutamia soveltamisedellytyksiä. Ensinnäkin etua tulee tarjota henkilöstön enemmistölle eli vähintään yli puolelle. Henkilöstön enemmistöä tarkasteltaessa mukaan ei lueta niitä henkilöitä, joiden oma tai hänen perheenjäsenensä tai heidän yhdessä omistamansa osuus suoraan tai välillisesti ylittää 10 % yhtiön osakkeista tai vastaavan osuuden yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Enemmistöä laskettaessa huomioon ei oteta myöskään henkilöitä, jotka ovat hallituksen jäseniä.

Etu katsotaan olevan henkilöstön enemmistön käytössä, vaikka eri työntekijöillä on oikeus merkitä eri määrä osakkeita. Tosin ehdot tulee olla objektiivisesti ja yhtäläisesti määritelty kaikkien antiin oikeutettujen työntekijöiden kohdalla. Hyväksyttävänä pidetään myös sitä, että työntekijät voivat merkitä osakkeita sen perusteella, mikä heidän työpanoksensa arvo on työnantajalle.

Muita edellytyksiä

Lisäksi edellytyksenä on, että yhtiön tulee osakkeiden merkintähetkellä harjoittaa elinkeinotoimintaa. Säännöstä ei kuitenkaan sovelleta, jos yhtiön omaisuus muodostuisi pääosin elinkeinoverolainsäädännön muusta omaisuudesta viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen perusteella laskettuna. Soveltamisedellytyksenä on myös se, että yhtiön tulee merkintähetkellä olla säännöllisesti palkkaa maksava työnantaja sekä kuulua ennakkoperintärekisteriin. Säännöstä sovelletaan ainoastaan tilanteessa, jossa työntekijä voi merkitä työnantajana toimivan yhtiön osakkeita (ei siis esim. muiden konserniyhtiöiden osakkeita).

Kysy lisää asiantuntijoiltamme!