Ajankohtaista

Holdingyhtiön edut ja haitat – onko niitä?

Viime vuosien aikana on puhuttu paljon holdingyhtiöistä ja lukuisat yrittäjät ovat siirtäneen omistamansa yhtiön osakkeet omaan holding-, eli niin sanottuun väliyhtiöön. Holdingyhtiömallissa on omat etunsa, mutta samalla on aina suositeltavaa pohtia myös holdingyhtiömallin mahdollisia negatiivisia puolia.

Mikä on holdingyhtiö?

Yleisesti holdingyhtiöllä tarkoitetaan yhtiötä, joka omistaa toisen yhtiön tai toisten yhtiöiden osakkeita. Holdingyhtiölle ei ole yhtä ainoaa yleispätevää määritelmää, mutta se on edellä mainitulla tavalla väliyhtiö, joka voi harjoittaa tai olla harjoittamatta itse liiketoimintaa. Myöskään sillä, että millaisen osuuden omistettavasta yhtiöstä se omistaa, ei ole merkitystä. Useimmiten pienyritystoiminnassa holdingyhtiöllä on kuitenkin määräämisvalta omistusyhtiöön, jossa liiketoimintaa harjoitetaan, ja kysymys on siten emo-tytäryhtiösuhteesta.

Holdingyhtiön etuja

Holdingyhtiömallilla toimimisessa on kiistatta tiettyjä etuja. Esimerkiksi, jos liiketoiminta on riskialtista, voidaan tätä riskiä merkittävästi lieventää holdingyhtiön avulla. Jos liiketoimintayhtiöön tulee tai on jo kertynyt onnistuneen liiketoiminnan seurauksena varoja ja voittoja, mutta toiminta on kovin riskipitoista (esim. valtavat vastuut), voidaan varat siirtää turvaan yrittäjän liiketoimintayhtiöstä hänen omistamaansa holdingyhtiöön. Tämä voi tapahtua esimerkiksi osingonjaon avulla. Osinko kun on kahden noteeraamattoman yhtiön välillä verovapaata, tästä siirrosta ei synny myöskään verotettavaa tuloa.

Tilanteessa, jossa työntekijöitä halutaan sitouttaa liiketoimintayhtiöön esimerkiksi osakeomistuksella, holdingyhtiömalli voi olla erinomainen verosuunnittelun väline omistajayrittäjälle. Nimittäin monesti yhtiön osakkeiden hankinta työntekijöille voi olla taloudellisesti haastavaa ja monesti juuri esimerkiksi tämän seurauksena työntekijät osakkeenomistajina haluavat osinkoja yhtiöstä. Tällöin voidaan osinkoja jakaa monesti hieman anteliaammin, kun omistajayrittäjän osingot menevät verovapaasti hänen omistamaansa holdingyhtiöön. Tämän jälkeen omistajayrittäjä voi nostaa tai olla nostamatta osinkoja itselleen omasta holdingyhtiöstään. Monesti suuret osingot verotetaan suhteellisen ankarasti ja vaikka liiketoimintayhtiön osinkoja jakaisikin hieman runsaammin, omistajayrittäjä voi hallita varojen nostamista oman holdingyhtiönsä avulla.

Holdingyhtiömalliin siirtymiseen voi liittyä jo itsessään verotuksellisesti merkittäviä etuja. Yrittäjä voi siirtää omistamansa liiketoimintayhtiön osakkeet esimerkiksi osakevaihdolla veroneutraalisti holdingyhtiöön (eli osakkeet vastaanottavaan yhtiöön). Osakevaihto synnyttää aina konsernin. Tämä tapahtuu tiivistetysti todettuna siten, että yrittäjä luovuttaa omat omistamansa osakkeet itse omistamalleen toiselle osakeyhtiölle saaden vastikkeeksi tämän yhtiön (vastaanottava yhtiö) uusia liikkeelle laskemia osakkeita. Osakkeet siirretään käyvästä arvosta, jolloin vastaanottavan yhtiön nettovarallisuus nousee kerralla vaihdettavien osakkeiden käyvän arvon suuruiseksi. Tämä oikein tehtynä ei aiheuta yrittäjälle osakkeiden arvonnousun johdosta luovutusvoittoveroa. Osakkeet vastaanottava yhtiö joutuu toki maksamaan osakkeista 1,6 % varainsiirtoveron, jota voidaan tietysti pitää osaltaan miinuspuolena. Tämän toimenpiteen verotuksellinen etu liittyy kuitenkin osingonjaon verotukseen. Eli kun osakevaihdon jälkeen holdingyhtiö jakaa osinkoa yrittäjälle, se mahdollistaa yleensä merkittävästi enemmän ns. verohuojennettua osinkoa nykyisessä verojärjestelmässämme. Verohuojennettu osinko tarkoittaa osinkoa, joka on enintään 8 % yhtiön nettovarallisuudesta. Holdingyhtiömalliin siirtyminen voi siis lisätä jopa merkittävästi nettovarallisuutta.

Onko holdingyhtiömallissa ”haittoja”?

Holdingyhtiömallin negatiiviseksi puoleksi voidaan mainita mahdollinen omistettavan yhtiön myyntitilanne. Nimittäin, jos yrittäjä myisi osakkeet omasta kädestä ja olisi omistanut yhtiönsä yli 10 vuotta, niin hän maksaisi veroa enintään noin 20 % kauppahinnasta. Tämä johtuu siitä, että kun omistusaika on vähintään 10 vuotta, osakkeiden kauppahinnasta voidaan vähentää ns. hankintameno-olettamana 40 %. Näin ollen veronalaista luovutusvoittoa on enintään 60 %. Tästä maksetaan pääomatuloveroa, joka on enimmillään 34 %. Näin ollen veroa menisi enintään 20,4 % (= 60 % x 34 %).

Jos yritystoimintaa on kuitenkin harjoitettu holdingyhtiömallilla, edellä esitetty ei toimi. Tällöin myyjänä on holdingyhtiö ja luovutuksesta holdingyhtiön tulee pääsääntöisesti maksaa veroa 20 %. Tämän jälkeenkin varat ovat holdingyhtiössä ja jos ne halutaan omaan taskuun, se on mahdollista vain siten, että niistä maksetaan veroa toiseen kertaan. Tietysti verosuunnittelulla tuota verorasitusta voidaan lieventää, mutta pahimmassa tapauksessa veroja voidaan joutua maksamaan esimerkiksi jopa 50 %.

Lopuksi

Holdingyhtiömallin edut ja haittapuolet ovat tapauskohtaisia, eikä mitään yhtä kaikenkattavaa joka tilanteeseen sopivaa listausta ole annettavissa. Asiantuntijan kanssa on hyvä keskustella, jos pohdinnassa on holdingyhtiöön liittyviä kysymyksiä.

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä, ja keskustellaan juuri sinun yrityksellesi sopivista ratkaisuista.