Poikkeusvuosi ja poikkeuksellisia tilanteita

Koronavuosi 2020 on nostanut aivan eri asioita tärkeiden kysymysten sarjaan, kun ns. normivuosi. Yleensä tässä vaiheessa vuotta yrittäjät kyselevät tyypillisiä loppuvuoden kysymyksiä. Nyt näiden lisäksi kysymykset liittyvät myös paikoin poikkeuksellisiin tilanteisiin. Tosin osa yrittäjistä ja yrityksistä on kokenut vuoden hyvinkin menestyksellisenä ja kysymykset ovat tietysti osin eri tyyppisiä.

Poikkeuksellisia tulevia tiedossa olevia tappioita, menetyksiä tai arvonalentumisia

Vuodenvaihteen tilinpäätös lähestyy ja siinä tulee ottaa huomioon tämän vuoden asiat kokonaisuutena. Tähän kokonaisuuteen kuuluvat niin alkuvuoden, koronakevään kuin loppuvuodenkin tapahtumat. Näillä kaikilla voi olla vaikutuksensa myös vuodenvaihteen tilinpäätökseen.

Osa yrityksistä saattaa havaita tilinpäätöshetkellä, että jonkin omaisuuserän arvo on alentunut. Osa alun perin voitolliseksi hinnoitelluista pidempiaikaisista projekteista on taas voinut vuoden aikana kääntynyt tappiolliseksi ja tulevaisuudessa saatava kate jääkin negatiiviseksi. Osa vuokratuloista saattaa jäädä saamatta joko sopimuksen tai asiakkaan heikon rahatilanteen johdosta. Lisäksi normaaleja luottotappioitakin on saattanut syntyä aikaisempaa enemmän. Käytännössä erilaisia tilanteita – poikkeuksellisiakin sellaisia – on siis lukuisia.

Arvonalentuminen

Jos yrityksellä on taseessaan sellaista omaisuutta, jotka on tarkoitettu pitkäaikaiseen omistukseen, saattaa näiden arvo olla pysyvästi alentunut. Esimerkiksi yrityksen omistamat toisten yhtiöiden osakkeet voivat kuulua tähän kategoriaan. Tyypillisiä taseessa olevia eriä ovat pörssi- tai muiden yhtiöiden osakkeet. Jos tällaisen arvo on tilinpäätöshetkellä pysyvästi tasearvoa pienempi, tulisi se ottaa huomioon kirjanpidossa arvonalennuksena.

Huomionarvoista on, että tällainen kirjanpidossa tehty arvonalennus ei kuitenkaan ole verotuksessa vähennyskelpoinen. Näin ollen kirjanpidon tilikauden tulos pienenee, mutta verotettava tulo ei tällaisten johdosta pienene.

Tulevat tiedossa olevat tappiot ja menetykset

Yrityksillä saattaa olla meneillään erilaisia hankkeita. Esimerkiksi pitkäkestoisen projektin osalta tilanne on voinut muuttua siten, että tulevaisuudessa saatavien tulojen määrä jääkin pienemmäksi kuin kustannukset. Tällaiset tappiolliset projektitkin tulisi läpikäydä tilinpäätösvalmisteluja tehtäessä. Näidenkin osalta tulisi kirjata tilinpäätökseen kulukirjauksia.

Kuten edellä – myöskään tässä tilanteessa kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä kuluksi kirjattu tulevaisuuden tappio ei ole verotuksessa vielä tässä vaiheessa vähennyskelpoinen. Verottaja nimittäin hyväksyy tällaisissa tapauksissa vähennyksen vasta siinä vaiheessa, kun menot ovat aidosti syntyneet.

Luovutustappiot ja vararikkotilanteet

Osa yrityksistä on saattanut myydä omistamaansa omaisuutta ja näistä kaupoista on saattanut syntyä myös tappioita. Esimerkiksi, jos yritys on myynyt omistamiaan toisen yhtiön osakkeita tappiolla, ne tulee ottaa huomioon. Se, voidaanko nämä vähentää verotuksessa, ratkaistaan lähinnä sen perusteella, mihin omaisuuslajiin nämä kuuluvat ja missä tarkoituksessa ne on omistettu. Monessa tapauksessa tappio jää vähentämättä ainakin välittömästi.

Osakeomistus saattaa liittyä myös sellaiseen yritykseen, joka on ajautumassa vararikkoon, selvitystilaan tms. Näissä tilanteissa tulee tehdä pakollinen arvonalentumiskirjaus kirjanpidossa. Sillä, onko tällainen omaisuus tarkoitettu yrityksessä pitkäaikaiseksi vai lyhytaikaiseksi omistukseksi, on osin merkitystä. Nimittäin lyhytaikaiseksi ns. rahoitusomaisuuteen luettavan omaisuuden tasearvo ei saa ylittää todennäköistä luovutushintaa eli omaisuuden käypää arvoa. Alaskirjaus on tehtävä heti, jos tasearvo on tätä korkeampi.

Verotuksessa tässäkin tilanteessa on poikkeus. Tällaisen lähinnä rahoitusomaisuuteen luettavan omaisuuden arvonalennus voidaan vähentää verotuksessa vasta, kun se on lopullinen.

Luottotappiot

Keväästä 2020 asti on paljon pohdittu mahdollisten luottotappioiden sumaa. Toistaiseksi ennennäkemättömiä luottotappiomääriä lukumääräisesti ei ole laajemmin havaittavissa, mutta paikoin niitä on syntynyt. Luottotappio tarkoittaa käytännössä siis myyntisaamisten arvonalentumista eli yritys ei saakaan myyntituloja omaan kassaansa. Tällaiset todennäköiset luottotappiot on kirjattava kirjanpidossa enintään todennäköiseen arvoonsa eli alaskirjaus tulee luottotappiotilanteessa tehtäväksi.

Luottotappio käyttäytyy verotuksessa samalla tavalla kuin kirjanpidossakin eli se voidaan myös verotuksessa vähentää samalla kun se kirjataan kirjanpidossa kuluksi.

Tutustu 
referensseihimme »

Kokonaisvaltainen osaaminen, asiantuntijuus ja henkilökohtainen palvelu ovat luoneet vankan pohjan yrityksemme menestykselle. Sen vuoksi meillä onkin suuri joukko arvostettuja yrityksiä asiakkainamme. Tutustu asiakkaidemme tarinoihin »