Kriisin jälkeiset verokysymykset

Koronakriisi on muuttanut maailmaa jo nyt monin tavoin. Lukuisat yritykset ovat kohdanneet kassakriisin – osa on joutunut ottamaan velkaa, osa on saanut tukia osa sekä että. Samalla pörssikurssit kulkevat lähinnä vain kohti kaakkoa – välillä jopa kiihtyvällä vauhdilla.

On selvää, että kriisi ei ole vielä ohi – jos edes sen lakipistettä vielä saavutettu. Tästä huolimatta pidemmälle kun katsoo, niin talouden hallinnan asiantuntijat haluavat kertoa myös muista ikävistä seurauksista. Ei siksi, että haluttaisiin synkistää enempää tilannetta kuin se on, vaan siksi, että on hyvä tiedostaa muutamia verotukseen vaikuttavia tekijöitä.

Tuet ja avustukset ovat veronalaisia

Lukuisat yrittäjät ja yritykset ovat saaneet koronakriisin johdosta tukia yritystoimintaansa. Tukien verokysymys nousee esille viimeistään, kun kuluvan tilikauden tulosta tarkastellaan. Tuet ovat pääsääntöisesti veronalaisia lainsäädäntömme nojalla. Koronan johdosta saatuihin tukiin ei nykysäännösten valossa ole erityissäännöksiä, joten esimerkiksi 10.000 euron tuesta on osakeyhtiön maksettava tuloveroa 20 %. Näin ollen nettona on käytettävissä 8.000 euroa.

Edellä esitetyn veron tosiasialliseen määrään vaikuttaa kuitenkin myös se, mikä on yhtiön verotettava tulo. Se selviää kuluvan tilikauden päättyessä tarkemmin, mutta jos se on – kuten monissa tapauksissa tällä hetkellä voi arvioida – tappiollinen, niin tappiollisesta tuloksesta ei veroa makseta. Vain tällaisessa tilanteessa esimerkissä käytetty 10.000 euroa on kokonaan yhtiön käytössä.

Jos yhtiö on saanut tukea ja sen avulla kyennyt kääntämään koronaviruksen aiheuttaman melkoisen loven positiiviseksi tulokseksi, tulovero tulee maksettavaksi.

Huomautettakoon kuitenkin, että tukia tai avustuksia ei lueta arvonlisäveron perusteeseen eli arvonlisäveroa niistä ei tule maksaa.   

Ely-keskukselta ja Business Finlandilta saadut tuet esiselvitystä tai kehittämistoimenpiteitä varten vaativat kustannusten raportointia hankkeen loppuraportin yhteydessä. On hyvä seurata kirjanpidossa erikseen hankkeeseen liittyvät kustannukset ja palkat esim. kustannuspaikkaseurannan avulla.

Korot ovat pääsääntöisesti vähennyskelpoisia

Osa yrityksistä on joutunut koronakriisin johdosta ottamaan myös velkaa. Velka eroaa kuten tunnettua tuesta siinä, että se tulee maksaa takaisin ja korkoineen. Itse takaisin maksettu velkapääoma ei luonnollisestikaan ole verotuksessa vähennyskelpoinen meno, mutta pääsäännön mukaan kaikki korot, jotka on suoritettu tulonhankkimistarkoituksessa ovat vähennyskelpoisia. Lähtökohtaisesti voidaankin siis todeta, että korot ovat vähennyskelpoisia.

Verotuksen korot eivät ole vähennyskelpoisia

Vaikka esimerkiksi velan korot voidaan pääsääntöisesti tulonhankkimismenoina vähentää, verotuksen korot ovat vähennyskelvottomia. Tämä on lainsäädännössämme näin säädetty.

Siitä huolimatta, että esimerkiksi maksujärjestelyssä olevien verojen viivästyskorkoja alennettiin 7 %:sta 4 %:iin, ne eivät kuitenkaan ole vähennyskelpoisia.

Taseen arvopapereiden mahdollinen arvonalennus

Monilla yrityksillä on omistuksessaan toisten yhtiöiden osakkeita tai muita vastaavia arvopapereita. Koronakriisin aikana useiden yhtiöiden pörssikurssit ovat olleet – paikoin jopa hurjassa – laskusuunnassa. On hyvä tunnistaa sekin tosiasia, että viimeistään tilinpäätöksessä tulee arvioida se, miten tämä vaikuttaa yrityksen tuloksessa.

Ensimmäiseksi tulee tarkasteltavaksi tilinpäätöksessä se, millaisista arvopapereista on kysymys. Arvopaperit, jotka on tarkoitettu yrityksellä pysyvään käyttöön, ei johda niin helposti alaskirjaukseen kun jos kysymys on esimerkiksi rahoitusomaisuuden rahoitusarvopapereista. Viimeksi mainitut tulee kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä kirjata enintään tilinpäätöshetken todennäköiseen luovutushintaan.

Mutta olipa kysymys kummasta edellä mainitusta tahansa ja jos alaskirjaus kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä joudutaan tekemään, on huomionarvoista ymmärtää, että verotuksessa tämä arvonalennuskirjaus ei ole vähennyskelpoista pääsäännön mukaisesti. Tämä taas tarkoittaa sitä, että kirjanpidollisesti oman pääoman määrä vähenee, mutta verotettavaa tuloa ei tämän johdosta voida alentaa.

Tutustu 
referensseihimme »

Kokonaisvaltainen osaaminen, asiantuntijuus ja henkilökohtainen palvelu ovat luoneet vankan pohjan yrityksemme menestykselle. Sen vuoksi meillä onkin suuri joukko arvostettuja yrityksiä asiakkainamme. Tutustu asiakkaidemme tarinoihin »