Koronavirus ja verokysymykset

Koronaviruksen aiheuttama tilanne koettelee meitä kaikkia, niin yksilöitä, yrityksiä kuin muitakin – siis ihan kaikkia. Koronaviruksella on siis jo selvästi nähtävät vaikutukset myös yritystoimintaan – eri toimialoilla hieman eri tavoin, mutta yleisesti ottaen vaikutukset ovat dramaattiset.

Verohallinto on muuttanut monia säännöspohjaisia kokonaisuuksia helpottaakseen ja tukeakseen osaltaan yritysten ja yrittäjien arkea nimenomaan verotukseen liittyvissä asioissa ja tilanteissa. Nämä asiat liittyvät mm. lisäajan hakumahdollisuuksiin, seuraamusmaksujen perimättä jättämiseen sekä maksujärjestelymahdollisuuksiin.

Ensinnäkin yrityksen veroilmoitukselle voi hakea lisäaikaa ja ilmoituksen myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä perustellusta erityisestä syystä. Tällaiseksi syyksi katsotaan esimerkiksi sairastuminen. Vaikka arvonlisäveron tai muiden oma-aloitteisten verojen ilmoituksille ei ole mahdollista myöntää lisäaikaa, voivat yritykset tarpeen niin vaatiessa kuitenkin pyytää, että myöhästymismaksu jätetään perimättä. Lisäksi on hyvä huomata, että myös ennakkoveroon voi hakea muutosta, jos yrityksen tulos näyttää muodostuvan arvoitua pienemmäksi.

Ennakkoverot on siis hyvä tarkistaa ja hakea tarvittaessa niihin muutosta. Toisin sanoen, jos ennakkoveron perusteena oleva arvioitu yrityksen verotettava tulo ei vastaa muuttuneissa olosuhteissa toteutuvia tuloja ja menoja, ennakkoveroa kannattaa muuttaa. Tässä poikkeustilanteessa ennakkoveroja voidaan poikkeuksellisesti alentaa verovelvollisen ilmoituksen mukaan ilman välitilinpäätöksiä tai muita kirjallisia selvityksiä.

Vaikka veroilmoitukselle voi hakea lisäaikaa esimerkiksi sairastumisen vuoksi, on kuitenkin muistettava, että tätä koskevan hakemuksen on oltava Verohallinnossa viimeistään veroilmoituksen määräpäivänä. Esimerkiksi, jos osakeyhtiömuotoisen yrityksen tilikausi on päättynyt 31.12.2019, määräpäivä on 30.4.2020 eli neljä kuukautta tilikauden päättymisestä.

Samoin vaikka arvonlisäveron ja muiden oma-aloitteisten verojen ilmoitusten myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä, tulee myös näistä olla Verohallintoon yhteydessä viimeistään määräpäivänä (yleinen eräpäivä on kuun 12. päivä) tai välittömästi sen jälkeen.

Tärkeä kokonaisuus liittyy yritysten maksuvaikeuksiin. Jos yrityksellä on maksuvaikeuksia, voi veroille hakea maksujärjestelyä – uusin ja helpotetuin muodoin 25.3.2020 alkaen. Maksun viivästyskorot voidaan erityisestä syystä jättää perimättä. Kuten edellä on jo todettu, erityisenä syynä pidetään esimerkiksi sairastumista. Jos jo tehty maksujärjestelysi raukeaa siitä syystä, että maksuja ei ole suoritettu määräpäivään mennessä, voi tässä poikkeustilanteessa hakea uutta maksujärjestelyä.

Edelleen todettakoon, että vaikka autoverolle ja valmisteverolle ei voi hakea maksujärjestelyä, voidaan näillekin veroille hakea maksunlykkäystä. Lisäksi Verohallinto on tehostanut arvonlisäveron palautusten käsittelyä sekä mahdollistanut muita helpotuksia verojen maksujärjestelyn ehtoihin. Muista mahdollisista ja vielä tulevista helpotuksista ja niiden käytännön toimista Verohallinto tiedottaa ajantasaisesti.

Lähtökohtaisesti eri toimia voi hoitaa yrityksen OmaVerossa.

Tutustu 
referensseihimme »

Kokonaisvaltainen osaaminen, asiantuntijuus ja henkilökohtainen palvelu ovat luoneet vankan pohjan yrityksemme menestykselle. Sen vuoksi meillä onkin suuri joukko arvostettuja yrityksiä asiakkainamme. Tutustu asiakkaidemme tarinoihin »