Tulolähdejako poistuu osakeyhtiöiltä

Tulolähdejaossa kysymys on vuosikymmeniä sitten luodusta järjestelmästä, joka on verotuksellisesti kiusannut yrittäjien toimintaa paikoin merkittävästikin. Tulolähdejaon poistaminen koskee vain yhteisöjä (kuten osakeyhtiöitä) tietyin poikkeuksin. Uusia säännöksiä sovelletaan verovuodesta 2020 alkaen.

Mistä tulolähdejaossa on kysymys? Tulolähdejako perustuu kolmen eri verolain mukaan laskettavalle verotettavalle tulolle eli

  • Elinkeinotoimintaa verotetaan elinkeinoverolain mukaan – tästä käytetään nimitystä EVL-tulolähde.
  • Muun toiminnan tulolähdettä verotetaan tuloverolain mukaan, tästä vastaavasti nimitys TVL-tulolähde.
  • Maatalouden tulolähdettä verotetaan maatilatalouden verolain mukaan (MVL-tulolähde).

Ikäväksi tulolähdejaon tekee mm. se, että toisessa tulolähteessä olevaa tappiollista tulosta ei voi vähentää toisen tulolähteen voitollisesta tuloksesta. Näin siitä huolimatta, että yrityksen kokonaistulos olisi negatiivinen.

Tappioiden kuittaamiskielto yli tulolähderajojen on yksi merkittävä yritystoimintaa verotuksellisesti rajoittava tekijä. Monissa lainkohdissa sallitaan tiettyjä muitakin toimia vain elinkeinotoimintaa harjoittaville yrityksille. Tällöin tulee helposti riitaa verottajan kanssa siitä, mihin tulolähteeseen – esim. EVL vai TVL – toiminta tosiasiallisesti kuuluu. Yksi tyypillisistä riidoista koskee EVL:n käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoiton verovapautta, kun verottaja katsoo osakkeiden palvelevan verovelvollisen käsityksestä poiketen TVL-tulolähdettä eikä EVL-tulolähdettä.

Mitä uudistus muuttaa?

Tulolähdejako poistuu lähtökohtaisesti kaikilta yhteistöiltä (tietyin poikkeuksin). Yhteisöjä ovat tuloverolain mukaan mm. osakeyhtiö ja osuuskunta. Sen sijaan se ei poistu esimerkiksi yleishyödyllisiltä yhteisöiltä, asunto-osakeyhtiöiltä eikä keskinäisiltä kiinteistöosakeyhtiöiltä.

EVL:ää muutetaan siten, että lakia sovelletaan yhteisöjen verotuksessa kaikkeen toimintaan lukuun ottamatta MVL:n mukaan laskettavaa maatalouden tulosta. Vaikka yhteisön toimintaan sovelletaan elinkeinoverolakia, ei sellainen toiminta, joka ei täytä elinkeinotoiminnan tunnusmerkkejä, kuitenkaan ole elinkeinotoimintaa. Tämä taas johtaa siihen, että EVL:ään on säädetty uusi omaisuuslaji ”muu omaisuus” eli vaikka osakeyhtiöiden tulolähde on jatkossa EVL-tulolähde myös siinä tapauksessa, että yhtiö ei harjoita lainkaan varsinaista elinkeinotoimintaa, niin, jos toimintaan liittyy elinkeinotoimintaan liittymättömiä eriä, kuten liiketoimintaan kuulumaton kiinteistö tai huoneisto, osakaslaina tai esimerkiksi passiivinen arvopapereiden omistus, nämä eivät olisi yrityksen käyttöomaisuutta, vaan uuden omaisuuslajin eli ”muun omaisuuden” omaisuutta. Käytännössä aikaisemmat riidat tulolähteestä muuttuvatkin osin riidoiksi omaisuuslajista. Tästäkin hyvä esimerkki on jo edellä viitattu EVL:n käyttöomaisuusosakkeiden verovapaat luovutusvoitot, koska jatkossa riidat kohdistuvat siihen, onko kysymys käyttö- vai muusta omaisuudesta.

Uusien säännösten soveltamista voidaan ajatella kolmijakoisesti seuraavasti: 

  1. Liike- ja ammattitoiminta (paitsi maatalous) on elinkeinotoimintaa ja tulos lasketaan EVL:n mukaisesti.
  2. Osakeyhtiöiden muun tulonhankkimistoiminnan (pl. tietyt yhteisöt ja maatalous, ks. 3. kohta) tulos lasketaan EVL:n mukaan, vaikka se ei olisi liiketoimintaa (muu omaisuus)
  3. Yleishyödyllisissä yhteisöissä, asunto-osakeyhtiössä ja keskinäisissä kiinteistöosakeyhtiöissä samoin kuin esimerkiksi julkisyhteisöissä, seurakunnissa jne. EVL:ää sovelletaan vain, jos toiminta on elinkeinotoimintaa. Tämän 3. ryhmän yhteisöillä säilyy myös muun toiminnan tulolähde (TVL-tulolähde) eli näiltä se ei poistu.

Kun osakeyhtiöiden kaikki toiminta verotetaan EVL:n mukaan (pl. MVL-tulolähde), tarkoittaa tämä sitä, että myös osakeyhtiöiden kiinteistösijoitustoiminta verotetaan EVL:n mukaan. Näin ollen kiinteistöjen tai osakehuoneistojen vuokraukseen ja myyntiin sovelletaan EVL-toiminnan verotuksen laskentasäännöksiä.  

Edellä mainitusta huolimatta uusi omaisuuslaji eli ”muu omaisuus” voi kuitenkin tulla verotuksessa paikoin estämään esimerkiksi vähennysoikeuksia. Vaikka muun omaisuuden luovutusvoitot verotetaan ns. normaalisti, niin luovutustappiot ovat vähennettävissä kuitenkin vain muun omaisuuden omaisuuslajin luovutusvoitoista ja viiden vuoden aikana. Näitä ei siis voisi vähentää kaikesta EVL-toiminnan tuloista.

Rahoitusomaisuuden käsite laajenee

Yksi riidan aihe verovelvollisen ja verottajan välillä on ollut esimerkiksi rahoitusarvopapereiden käsittely EVL:n rahoitusomaisuudessa. Verottaja on helposti tulkinnut erityisesti pidempikestoiset tällaiset sijoitukset passiivisiksi ja TVL-tulolähteeseen. Lainsäädäntöä on tältä osin nykyaikaistettu ja säännöstä laajennettu. Tämän seurauksena osa aikaisemmin TVL-tulolähteeseen tulkituista eristä voi siirtyä EVL:n piiriin.

Konserniavustuksen piiri laajenee

Kun osakeyhtiön verotuksessa sovelletaan elinkeinoverolakia, yhteisö kuuluu konserniavustuksen piiriin siitä riippumatta, pidetäänkö sen toimintaa liiketoimintana. Konserniavustuksen soveltaminen laajenee tämän seurauksena, kun sen piiriin tulevat mm.  kiinteistötoimintaa harjoittavat ja osakeomistuksia hallinnoivat yhtiöt holdingyhtiöt, jotka nykyään eivät voi antaa tai saada konserniavustusta.

Siirtymä- ja voimaantulosäännökset

Lakimuutokset tulevat voimaan 1. päivänä heinäkuuta 2019, mutta uusia säännöksiä sovelletaan verovuodesta 2020 alkaen. Käytännössä siis esimerkiksi 31.1.2020 päättyvään tilikauteen sovelletaan uusia säännöksiä.

Olennaiset siirtymäajan säännökset liittyvät lähinnä vanhoihin tappioihin. Vanhat TVL-tulolähteen tappiot vähennetään jatkossa elinkeinotoiminnan tuloista. Tappioiden käyttöaika on edelleen sama eli 10 vuotta. TVL-tulolähteen vahvistetut luovutustappiot vähennetään ensisijaisesti muun omaisuuden luovutuksesta syntyvistä voitoista ja toissijaisesti käyttöomaisuuteen kuuluvien muiden kuin verovapaasti luovutettavien osakkeiden tai kiinteistöjen luovutuksista syntyvistä voitoista. Muutoksella ei ole vaikutusta tappioiden vähentämisaikaan. Näin ollen se olisi näissä tilanteissa edelleen viisi vuotta.

Tutustu 
referensseihimme »

Kokonaisvaltainen osaaminen, asiantuntijuus ja henkilökohtainen palvelu ovat luoneet vankan pohjan yrityksemme menestykselle. Sen vuoksi meillä onkin suuri joukko arvostettuja yrityksiä asiakkainamme. Tutustu asiakkaidemme tarinoihin »