Osakkeiden myynti verovapaata?

Yksi tämänkin vuoden verottajan ”hitti” on ollut käyttöomaisuusosakkeiden verovapaiden myyntivoittojen kiistäminen.

Erityisesti ne osakeyhtiöt, jotka ovat myyneet omistamiaan toisen yhtiön osakkeita ja ovat merkinneet ne veroilmoituksellaan käyttöomaisuusosakkeiksi sekä vaatinut niiden myyntivoitot verovapaina, ovat olleet Verohallinnon maalitauluna. Tällaisia yrityksiä Verohallinto on ensin lähestynyt selvityspyynnöllä ja jos siihen on vastannut – niin kuin tietysti pitäisi aina tehdä – sen jälkeen on lukuisissa tapauksissa tipahtanut luukusta Verohallinnon kuulemiskirje, jossa on ilmoitettu veroilmoituksesta poikkeamisesta eli verovapausvaatimusta ei ole hyväksytty ja tästä syystä poiketaan veroilmoituksesta. Kyseiset kirjeet ovat toki löydettävissä myös yritysten OmaVerosta, jonne ne tulevat luonnollisesti perinteistä postia nopeammin. Kuulemiskirjeeseen verovelvollinen voi antaa vastineen.

Kuulemiskirjeeseen on usein vielä lisätty seuraava teksti: ”Jos yhtiö luovuttaa näitä osakkeita tulevina vuosina ja olosuhteet pysyvät muuttumattomina, ilmoittakaa lisäluovutukset henkilökohtaisessa tulolähteessä.

Viimeksi mainitulla Verohallinto tarkoittaa sitä, että, jos jatkossa ilmoittaa osakkeet verovapaina, saattaa seurauksena olla veronkorotus, joka johtuu siitä, että verottaja katsoo yrityksen niskuroineen asiassa. Vain vastine ja valitus on oikea tie tässä vaiheessa kumota verottajan linjaus.

Mistä on kysymys?

Osakeyhtiön myymät toisen yhtiön osakkeiden luovutusvoitot voivat olla verovapaita, mutta verovapaus koskee vain elinkeinotoiminnan tulolähteen käyttöomaisuuteen kuuluvia osakkeita, jos ne on omistettu vähintään vuoden ajan yhtäjaksoisesti ja omistusosuus myytävässä yhtiössä on vähintään 10 % (osakepääomasta).

Verovapauden ulkopuolelle jäävät kuitenkin

  • asunto- ja kiinteistöyhtiöiden osakkeet
  • sijoitus- vaihto- ja rahoitusomaisuuteen kuuluvat osakkeet
  • pääomasijoitustoimintaa harjoittavan osakeyhtiön tai osuuskunnan, säästöpankin ja keskinäisen vakuutusyhtiön omistamat osakkeet.

Mistä riitaa syntyy?

Käytännössä on suhteellisen helppoa todeta omistusajan ja omistusosuuden riittävyys. Riitaa syntyykin siitä, että verottaja ei pidä osakkeita elinkeinotoiminnan tulolähteeseen kuuluvina käyttöomaisuusosakkeina, vaan katsoo ne kuuluvan osakeyhtiön henkilökohtaiseen tulolähteeseen.

Verohallinto ja osin myös oikeuskäytäntö on vetänyt riman verovapauden osalta erittäin korkealle. Paikoin jopa selvältä näyttävissä tilanteissa asia on verottajan puolelta riitautettu.

Mitä edellytetään verovapaudelta?

Olennaisin verovapauden riita liittyy siis tulolähdekysymykseen ja omaisuuslajiin. Verovapaita voivat olla vain elinkeinotoiminnan tulolähteen käyttöomaisuusosakkeet. Jotta osakkeet ovat elinkeinotoiminnan käyttöomaisuutta, edellytetään osakkeelta sitä, että ne on tarkoitettu pysyvään käyttöön ja, että ne palvelevat käyttöarvoltaan nimenomaan luovuttavan yhtiön elinkeinotoimintaa. Osakkeet kuuluvat käyttöomaisuuteen esimerkiksi silloin, kun niiden omistamisen tarkoituksena on lisätä tai muuten edistää yrityksen suoritteiden menekkiä taikka turvata tai helpottaa liikkeen tarvitsemien tuotannontekijöiden hankkimista.

Oikeuskäytäntö ja Verohallinnon linjaukset painottavat lisäksi yhtiöiden välistä hallinnollista ja erityisesti toiminnallista yhteyttä. Hallinnollisella yhteydellä tarkoitetaan mm. sitä, että omistava yhtiö on edustettuna kohdeyhtiön hallituksessa. Pelkkä hallinnollinen yhteys ei kuitenkaan riitä, vaan lisäksi tulee olla toiminnallinen yhteys. Toiminnallisen yhteyden olemassaolo tarkoittaa mm. monipuolista yhtiöiden välistä monen eri osatekijän kokonaisuutta. Siitä, milloin raja ylittyy ja milloin ei, on olemassa jonkun verran oikeuskäytäntöä, mutta koska asiaa tulee tapauskohtaisesti tarkastella eikä täysin samanlaisia tapauksia yleensä ole, syntyy merkittäviä tulkintaristiriitoja.

Jos yrityksessä pohditaan toisen yhtiön osakkeiden myyntiä tai myynti on jo tapahtunut, ja ajatellaan myynnin olevan verovapaata, on asiassa hyvä olla perillä. Verottaja kun riitauttaa verovapauden kovinkin kategorisesti.

Miten verovapaus voidaan varmistaa?

Jotta kysymys olisi verovapaasta osakeluovutuksesta, tulee luonnollisestikin kriteerien täyttyä. Kriteerien täyttymisestä voi varmistua ennakolta eri tavoin. Yksi mahdollisuus on hakea asiasta ennakkoratkaisu ja toinen – jopa käytännössä varmempi tapa – on kaivaa asiasta luottamuksen suojaa. Tällä tarkoitetaan sitä, että voidaan todisteellisesti osoittaa, että Verohallinto on tutkinut asian ja antanut siitä ”lausuman” tai muun kannanoton nimenomaan juuri kyseiselle verovelvolliselle ja nimenomaan samassa tilanteessa. Tämä taas tarkoittaa mm. sitä, että verottajan kanssa käyty kirjeenvaihto on syytä arkistoida huolella.

Tutustu 
referensseihimme »

Kokonaisvaltainen osaaminen, asiantuntijuus ja henkilökohtainen palvelu ovat luoneet vankan pohjan yrityksemme menestykselle. Sen vuoksi meillä onkin suuri joukko arvostettuja yrityksiä asiakkainamme. Tutustu asiakkaidemme tarinoihin »