Hyvä tietää, mitä verotarkastuksissa usein löytyy

Verohallinnon verotarkastusyksikkö teettää vuosittain tuhansia verotarkastuksia. Tässä kerromme, minkälaisia löydöksiä yleensä suomalaisten pk-yritysten verotarkastuksissa löytyy ja miten niihin voi varautua. Verotarkastuksissa tarkastus kohdistuu yleensä kolmeen verolajiin arvonlisäverotukseen, tuloverotukseen ja ennakkoperintään. Tarpeen tullen verotarkastus voi toki ulottua myös esimerkiksi harvinaisempiin kohteisiin kuten arpajais- tms. verotukseen.

Tyypillisimpiä löydöksiä pk-yrityksissä

Käteisalojen tyypillinen ongelma

Lähinnä sellaisilla toimialoilla, joissa käteiskassa on käytössä, on erityistä tarkkaavaisuutta kiinnitettävä kassa- ja maksupäätteen luotettavuuteen. Nimittäin yksi yleisimmistä löydöksistä nimenomaan näissä tapauksissa on se, että kaikkea myyntiä ei ole voitu kirjata kirjanpitoon (Myyntiä puuttuu kirjanpidosta). Tällaisesta seuraamukset koskevat yleensä sekä arvonlisäverotusta että tuloverotusta.

Jos toimialalla on käteiskauppa välttämätöntä, varmista kaikilta osin, että järjestelmä on aukoton. Esimerkiksi kassaan pääsee käsiksi vain myyjän omalla tunnuksella ja kaikki toimet rekisteröityvät kassajärjestelmään. Varmista myös, että kassan ohimyyntiä ei tapahdu.

Konserniyhtiöiden tai monen intressiyhtiön ongelma

Tyypillinen löydös liittyy siihen, että kulut eivät kuulu sille yhtiölle, jolle ne on raportoitu. Esimerkiksi omistaja saattaa ohjata täysin tahattomasti kulut sellaiseen omaan yhtiöönsä, jolla on rahaa tai muun syyn vuoksi. Jos kulu ei kuitenkaan kuulu ko. yhtiölle verottaja rankaisee siitä. Tällöin puhutaan yhtiölle kuulumattomista kustannuksista, jolloin jälkiseuraamukset osuvat usein niin ikään sekä tulo- että arvonlisäverotukseen.

Tämän virheen voi estää monella tavalla. Ensinnäkin viimeistään laskujen tarkastusvaiheessa on syytä punnita se, että kuuluuko kulu kyseiselle yhtiölle aidosti. Toiseksi toinenkin yhtiö voi maksaa toisen yhtiön kuluja, mutta silloin tulee tehdä kulujen edelleenveloitus siten, että viime kädessä maksava yhtiö on se, jolle kustannus kuuluu.

Lahjojen tai vastaavien erien käsittely

Useissa yrityksissä muistetaan esimerkiksi työntekijöitä erilaisilla lahjoilla – esimerkiksi kesä- tai joululahjat. Vaikka näistä ei tyyppitapauksissa synnyt veronalaista tuloa työntekijälle, nämä tulee käsitellä arvonlisäverotuksessa vähennyskelvottomina. Ylipäätään ilmaisluovutusten arvonlisävero on vähennyskelvoton tavanomaista mainoslahjaa tai tavaranäytettä lukuun ottamatta. Lisäksi on selvää, että yksityisluonteinen kulutus – eli lähinnä yrityksen omistajan omia henkilökohtaisia kuluja – jos tällaisia löytyy, ne johtavat usein sekä arvonlisä- että tuloveroseuraamuksiin.

Tämän tyyppiset virheet voidaan korjata selkeillä tositeselitteillä viimeistään laskun tarkistusvaiheessa, jotta ne voidaan käsitellä oikein. Jos kulut on vähennetty jo hankintavaiheessa esimerkiksi arvonlisäverotuksessa, voidaan asia korjata oman käytön verosäännöksiä noudattaen, kunhan vain tieto hyödykkeen tosiasiallisesta käytöstä on tiedossa.

Osakeyhtiön osakkaan peitelty osinko

Osin edelliseen liittyvä seuraamus on peitelty osinko. Sillä tarkoitetaan rahanarvoista etuutta, jonka osakeyhtiö antaa osakkaansa tai tämän omaisen hyväksi osakkuusaseman perusteella tavallisesta olennaisesti poikkeavan hinnoittelun johdosta tai vastikkeetta.

Käytännössä kaikki yksityismenot, jotka on merkitty yhtiön kuluiksi verotukseen, kuuluvat tähän sarjaan. Peitellyn osingon veroseuraamukset liittyvät tuloverotukseen. Ensinnäkin ne eivät ole yhtiölle vähennyskelpoisia ja ne verotetaan osakkaalla 75 %:sti ansiotulona. Käytännössä tällaiset erät ovat siten lähes kahdenkertaisen verotuksen piirissä.

Esimerkiksi, jos yhtiön taseeseen kuuluvalla autolla ajetaan yksityisajoja, tulisi auto olla luontoisetuna. Peitellystä osingosta on lukuisia esimerkkejä käytännöstä. Näiden eliminointi tarkoittaa hyvää kommunikointia yrittäjän ja taloushallinnon välillä ja näin taataan oikea menettely.

Matkakustannukset

Jos yrityksessä tehdään paljon matkalaskuja, niiden kanssa on syytä huolellisuuteen ja tarkkaavaisuuteen. Nimittäin puutteellisesti tehdyt päiväraha-, kilometrikorvaus ja muut kulukorvaukset johtavat siihen, että niitä ei hyväksytäkään verovapaiksi kustannusten korvauksiksi, vaan ne katsotaan veronalaisiksi tuloiksi saajalleen. Seuraamukset syntyvät mm. siitä, että yhtiö ei ole tällöin suorittanut näistä ennakonpidätyksiä, eikä niitä ole alun perin katsottu palkaksi.

On syytä varmistaa, että yhtiössä tehdään sääntöjen mukaiset matkalaskut kaikkine dokumenttitarpeineen siten, että epäselvyyksiä ei synny. Tässäkin yhteistyö taloushallinnon kanssa on aina paikallaan.

Keskustelu kannattaa

Verotarkastuksen seuraamukset ovat luonnollisestikin tapauskohtaisia. Mm. toimialasta ja toimintatavoista riippuen kysymykseen voivat tulla monenlaiset kysymykset. Edellä on esitetty pk-yrityksille muutamia tyypillisiä verotarkastuslöydöksiä.

Epäselvät tilanteet kannattaa keskustella ja muutoinkin kommunikointi taloushallinnon kanssa on suositeltavaa. Näin voidaan jo ennakollisesti liputtaa joko epäselvät tai muutoin selvitettävät asiat.

Hallituksen kehysriihi ja verokysymykset

Vuosittainen veroratkaisujen julkistus on totutusti alkanut viimeiset vuodet kevään kehysriihipäätöksillä, joita on tarkennettu alkusyksyn budjettiriihessä. Seuraavan vuoden budjettilakien, joihin siis verokysymykset liittyvät, hallituksen esitykset annetaan syksyn aikana viimeistään joulukuussa.

Tämän vuoden kehitysriihineuvotteluissa hallitus päätti 13.4.2018 vuosien 2019 – 2022 julkisen talouden suunnitelmista. Pitkän aikavälin linjaussuunnitelmasta huolimatta on hyvä huomata, että istuvan hallituksen kausi päättyy jo keväällä 2019, joten nyt puheena oleva kierros on viimeinen nykyhallitukselle eikä siten anna täyttä varmuutta lopputuloksesta tämän jälkeiselle ajalle.

Osa ensi vuonna voimaan tulevista veromuutoksista liittyvät jo aikaisempiin päätöksiin. Tästä mainittakoon 2019 alusta voimaan tuleva tulolähdejaon poistaminen osakeyhtiöiltä. Tästä on hallituksen esitys odotettavissa jo loppukevään tai alkukesän aikana. Samoin sijoitussäästötilejä koskeva selvitys työ on parhaillaan käynnissä valtiovarainministeriön työryhmässä. Sen osalta päätökset tehtäneen loppukesän budjettiriihessä. Sen sijaan uusia verokysymyksiä ei suoranaisesti vielä kehysriihessä tarkemmin avattu, vaan ne jätettiin elokuun lopun budjettiriiheen.

Vuoden 2019 veromuutokset eivät ole kovin mullistavia. Vuonna 2019 jatketaan tupakkaveron korottamista, asuntolainan korkovähennyksen supistamista sekä autoveron alentamista. Hallitusohjelman mukaisesti vuonna 2019 tehdään indeksitarkistus ansiotuloveroperusteisiin. Ansiotulojen verotus tarkemmin lienee tärkein avoin verokysymys? Uusista suunnitelluista veroista mainittakoon muoviveron käyttöönotto.

Se, mitä verotukseen ja sen tulevaisuuteen liittyy, niin katseet taitavat kääntyä vuoden 2019 vaaleihin ja sen jälkeiseen hallitukseen. Silloin on paljon pelissä – esimerkiksi muuttuuko osinkoverotus täysin jne.

Tutustu 
referensseihimme »

Kokonaisvaltainen osaaminen, asiantuntijuus ja henkilökohtainen palvelu ovat luoneet vankan pohjan yrityksemme menestykselle. Sen vuoksi meillä onkin suuri joukko arvostettuja yrityksiä asiakkainamme. Tutustu asiakkaidemme tarinoihin »