Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus

Yleistä uudesta menettelystä

Urakka- ja työntekijätietoja kerätään 1.7. alkaen ja ensimmäiset ilmoitukset on annettava Verohallinnolle viimeistään 5.9.2014. Kunkin kuukauden tiedot täytyy ilmoittaa viimeistään kohdekuukautta seuraavan toisen kuukauden 5. päivänä.  Ilmoitukset on annettava sähköisesti.

Tiedonantovelvollisuus ja annettavat tiedot kohdistuvat rakennustyömaalla tapahtuvaan rakentamiseen, korjauksiin ja kunnossapitoon liittyvään toimintaan sekä tällaista toimintaa harjoittaviin yrityksiin ja työntekijöihin. Verohallinnolle annetaan kahdenlaisia rakentamisilmoituksia: urakkailmoitus ja työntekijäilmoitus. Nämä ilmoitukset annetaan eri perusteilla, eivätkä ne välttämättä liity toisiinsa.

Urakkatietojen rakentamisilmoitus

Rakennustyön tilaajan on ilmoitettava tiedot kaikista niistä urakoista, jotka hän on itse tilannut. Ilmoitus on tehtävä, jos sopimus on yli 15 000 euroa.

Tilaajana voi toimia rakennuttaja, pääurakoitsija, sivu-urakoitsija tai aliurakoitsija. Kukin tilaaja ilmoittaa tiedot ostamistaan urakoista ja vuokratyövoiman käytöstä Verohallinnolle.

Urakkatietoina on ilmoitettava urakkasopimusta koskevaa tietoa (esim. sopimuspuolet, kokonaissumma, kesto) ja urakkasopimukseen liittyvää tapahtumatietoa (esim. laskutettu määrä ilmoitusjaksolta). Kukin tilaaja ilmoittaa keneltä on tilannut rakentamispalvelua. Urakkatiedot on annettava silloin, kun kyse on arvonlisäverolaissa tarkoitetusta rakentamispalvelusta ja sen lisäksi rakennustelineiden pystytys- tai purkutyöstä sekä työvoiman vuokrauksesta edellä mainittuihin.

Työntekijätietojen rakentamisilmoitus

Päätoteuttajan on ilmoitettava työntekijätiedot Verohallinnolle, jos rakennuttajan ostamien urakoiden arvo työmaalla on yli 15 000 euroa. Kaikki yhteisellä rakennustyömaalla toimivat yritykset ilmoittavat työntekijöiden tiedot päätoteuttajalle. Päätoteuttaja ja muut yritykset voivat sopia tietojen keräämisestä haluamallaan tavalla.

Päätoteuttajalla tarkoitetaan rakennuttajan nimeämää pääurakoitsijaa tai työmaalla pääasiallista määräysvaltaa käyttävää työnantajaa taikka sellaisen puuttuessa rakennuttajaa itseään.

Työntekijätietoina on ilmoitettava tiedot kaikista rakennustyön turvallisuudesta annetussa asetuksessa tarkoitetulla yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä henkilöistä työsuhteen laadusta tai työnantajasta riippumatta. Tiedot annetaan myös itsenäisistä ammatinharjoittajista. Yhteinen rakennustyömaa syntyy, kun työmaalla tehdään asetuksen soveltamisalassa tarkoitettua työtä ja työmaalla samanaikaisesti tai peräkkäin toimii useampi kuin yksi työnantaja tai itsenäinen työnsuorittaja.

Laiminlyöntimaksu

Jos tiedonantovelvollinen ei täytä tiedonantovelvollisuuttaan, hänelle voidaan määrätä enintään 15 000 euron laiminlyöntimaksu. Samoin laiminlyöntimaksu voidaan määrätä, jos tiedonantovelvollinen toimittaa tiedot väärällä välineellä, esimerkiksi paperilla. Laiminlyöntimaksu on ilmoituskohtainen ja alin mahdollinen laiminlyöntimaksu on 100 euroa. 

Kotitalous rakennuttajana

Rakennustyömaalla tapahtuvan rakennustoiminnan ja työntekijätietojen lisäksi myös yksityishenkilöt ovat rakennuttajina ilmoitusvelvollisia, jos rakentaminen edellyttää rakennuslupaa.

Tutustu 
referensseihimme »

Kokonaisvaltainen osaaminen, asiantuntijuus ja henkilökohtainen palvelu ovat luoneet vankan pohjan yrityksemme menestykselle. Sen vuoksi meillä onkin suuri joukko arvostettuja yrityksiä asiakkainamme. Tutustu asiakkaidemme tarinoihin »